test

Tidigare Erasmus+projekt

Call 2014: "KHS Erasmus+"

Skolans första Erasmus+projekt. Projektets mål var att öka ämneskunskapen hos såväl deltagande lärare som övriga lärare i skolan. Vi ville också öka kunskapen om och förståelsen för europeisk kultur, skolgång, pedagogik, didaktik och europeiska språk hos både lärare och elever, samt skapa nya kontakter för framtida utbyten.12 lärare fortbildade sig under projektet som varade i två år. Spanskalärare deltog i en intensivspråkkurs i Malaga, Spanien. Franskläraren deltog i kursen "Stage Proffesseurs de Francais" i Montpelliere, Frankrike. Engelsklärare deltog i kursen "Fluency & Language Development for Educational Staff" på Malta. Idrottslärare var till Lanzarote, Spanien på en bred kurs för gymnastiklärare. IKT-läraren var på kurs med rubriken "Programming for the 21st century classroom till Bryssel, Belgien och en matematiklärare deltog i Bett-mässan i London, Storbritannien.

Här är några bilder från engelsklärarnas kurs på Malta.

malta1malta2

och IKT-lärarens i Bryssel

bryssel2bryssel1

Call 2017: "KHS kompetensutveckling"

Genom deltagandet i dessa kurser har Kyrkby högstadieskolas lärarkår ökat sin yrkeskompetens. Arbetssätt och digitala verktyg har förnyats samtidigt som deltagande lärares perspektiv på omvärlden och skolans roll i Europa har
vidgats. Eleverna får del av beskrivningar om europeiska språk och kultur med verklighetsbaserade exempel, vilket ger en mer levande bild av Europa. Detta projekt var ettårigt och 15 lärare deltog. Fyra språklärare deltog i fortbildningskurser för sina undervisningsspråk i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Fyra ämneslärare deltog i kurser med IKT-innehåll på Irland. Två idrottslärare deltog i kurs för idrottslärare i Spanien, en speciallärare fortbildade sig i Grekland liksom fyra matematiklärare.

Call 2018: "Hälsofostran och projektutveckling i KHS"

Skolans mål med detta projekt har varit att ge lärarna fler verktyg och flera projektidéer för att utveckla skolans undervisningskvalitet. Kompetens vad gäller projektledning och skolutveckling har ökat. Därtill har skolans kontaktnät gentemot Europa utvidgats och projektdeltagandet har lett till en fortsatt ökad nyfikenhet på Europa. Skolan har under projektåret utnyttjat möjligheten med "Erasmus in schools", då en spansktalande forskningsstuderande besökt vår skola och deltog i flera språkundervisningslektioner. Besöket var väldigt uppskattat och levandegjorde både språk och kultur på ett naturligt sätt för eleverna.
De mobilitetsdeltagande lärarna visar en höjd motivation och ökad ambitionsnivå. Ett konkret resultat av projektet är att eleverna genom en mer varierad undervisning inspirerats till en ökad fysisk aktivitet.

Idrottslärarna som deltog i en kurs i Beitostölen upplever att de fått en mängd nya metoder som stimulerar eleverna till en mer mångsidig fysisk aktivitet. De har utvecklat nya övningar för att träna bollfärdighet, infört mer lek under längdskidåkningen och fått ny inspiration för såväl simträning som dansundervisning. De två lärarna som deltog i kurs på temat projektledning i Florens anser att de fått vidare perspektiv för så väl ansökningsförfarandet som själva projektgenomförandet. Kursinnehållet gav en bekräftelse på att skolans projektkoordinering sköts på ett strukturerat och bra sätt. Samtidigt utvidgades kunskaperna om Erasmus+ och dess olika typer av samarbetsmöjligheter inom programområdet. Kursen gav också flera konkreta exempel på hur skolans projekt kan spridas vidare utanför den egna skolan. Även skolans rektor upplevde sin kurs i Limassol som mycket givande. Han fick nya perspektiv på hur skolor verkar i olika länder. Det utbyttes idéer om ledarskap inom skolvärlden och nya kontakter skapades. Kursdeltagandet bekräftade också för rektorn att skolans organisation och arbete går i rätt riktning. Läraren som deltog i kursen om digitala verktyg i undervisningen i Barcelona fick pröva på många olika appar och program lämpliga för skolan. Hon tyckte kursen var givande men att innehållet var aningen kompakt. Det var svårt att ta till sig alla nya möjligheter på så kort tid. Trots detta känner hon ett mycket större mod för att ta sig an digitala verktyg såväl i undervisningen som i sitt administrativa arbete, till exempel i kommunikationen med elever och vårdnadshavare.

Call 2019: "Stresshantering och positiv inlärningsmiljö i KHS"

Skolan ville genom projektet ge personalen utökad kompetens för att bistå eleverna i stresshantering samt nya verktyg för att upprätthålla en positiv inlärningsmiljö. En trygg och stressfri miljö i klassrummet gynnar elevernas inlärningsförmåga och skapar förutsättningar för goda studieframgångar och ett bättre självförtroende. Att stärka och förbättra våra elevers självförtroende och psykiska mående var målsättningen för detta projekt. Deltagandet i fortbildning
utanför landets gränser tillför nya perspektiv och skapar kontakter med europeiska kolleger. Detta stöder vår utvecklingsprocess mot nya arbetsmetoder för att möta kommande utmaningar.
Två elevassistenter och en skolvärdinna deltog i kursen ”We are all special” – Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom i Barcelona, Spanien. 2 st lärare deltog i kursen Stress management and burnout prevention i Split, Kroatien. En speciallärare deltog i kursen Building a positive learning environment – classroom management, comunication skills, effective teaching and learning i Limassol, Cypern. Två lärare deltog i kursen Social and Emotional Learning (SEL) for Successful Schools i Barcelona, Spanien. Två lärare deltog i kursen Soft Skills for Strong Teachers i Dublin, Irland.